Mapan iti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Aborsion?

Sungbat ti Biblia

Saan a nausar iti Biblia ti sao nga “aborsion” a tumukoy iti inggagara a panangregreg iti sikog. Ngem adu a teksto iti Biblia ti mangipakita iti panangmatmat ti Dios iti biag ti tao, a pakairamanan ti di pay nayanak nga ubing.

Ti biag ket sagut ti Dios. (Genesis 9:6; Salmo 36:9) Ibilangna a napateg ti amin a biag, agraman ti biag ti maysa a sikog. Isu a no igagara ti maysa a kettelen ti biag ti di pay nayanak nga ubing, maibilang dayta a panangpapatay.

Kuna ti Linteg ti Dios kadagiti Israelita: “No agkinkinnabil ti dua a tao ket nadangranda ti maysa a masikog ket naganak a saan pay a nadanonan ti aldawna, ngem awan ti natay kadakuada nga agina, masapul a bayadan ti nakabasol ti multa nga inkeddeng ti asawa ti babai; ken rumbeng a bayadanna dayta maitunos iti desision dagiti hues. Ngem no matay ti maysa kadagiti agina, rumbeng ngarud a bayadanyo ti biag iti biag.”—Exodo 21:22, 23. *

 Kaano a mangrugi ti biag ti tao?

Ibilang ti Dios a ti biag ket mangrugi iti pannakayinaw. Iti Saona, ti Biblia, kanayon a tukoyen ti Dios ti di pay nayanak nga ubing kas maysan a tao. Kitaem ti sumagmamano a pagarigan a mangipakita a saan a pinagduma ti Dios ti biag ti maysa a sikog ken ti biag ti nayanaken.

  • Imbaga ni Ari David iti Dios: “Nakitanak uray idi maysaak pay laeng a sikog.” (Salmo 139:16) Imbilang ti Dios ni David kas maysan a tao uray saan pay a nayanak.

  • Maysa pay, ammo ti Dios nga adda espesial a pangusaranna ken propeta Jeremias sakbay pay ti pannakayanakna. Imbaga ti Dios kenkuana: “Am-ammokan sakbay pay a binukelka iti aanakan, ken sakbay pay a nayanakka, pinilikan a mangaramid iti naisangsangayan a trabaho. Pinagbalinka a propeta kadagiti nasion.”—Jeremias 1:5.

  • Ti mannurat ti Biblia a ni Lucas, a maysa a doktor, inusarna ti isu met laeng a Griego a sao a mangiladawan iti di pay nayanak nga ubing ken iti kayyanak nga ubing.—Lucas 1:41; 2:12, 16.

 Mapakawan kadi ti Dios ti maysa a nagparegreg?

Mapakawan ti Dios dagidiay nagparegreg. No tuladendan ti panangmatmat ti Dios iti biag, masapul a saandan a makonsiensia. “Naasi ken mannakipagrikna ni Jehova . . . No kasano ti kaadayo ti pagsingisingan ti init iti paglennekanna, kasta met ti kaadayo ti nangikabilanna kadagiti basoltayo.” * (Salmo 103:8-12) Pakawanen ni Jehova ti amin a naimpusuan nga agbabbabawi kadagiti basolda, a pakairamanan ti aborsion.—Salmo 86:5.

 Mabalin kadi ti aborsion no agpeggad ti biag ti ina wenno anak?

Maibatay iti panangmatmat ti Biblia iti biag ti di pay nayanak nga ubing, saan a rason ti posible a panagpeggad ti salun-at ti ina wenno ti sikog tapno agparegreg ti maysa.

Iti ngay manmano a situasion nga iti aldaw ti panaganak ket kasapulan ti agpili no biag ti ina wenno ti ubing ti isalbar? Iti kasta a kasasaad, dagiti maseknan ti masapul nga agdesision no siasino ti salbarenda.

^ par. 5 Ipakita ti sumagmamano a patarus nga iti daytoy a linteg ti Israel, ti napateg ket no ania ti napasamak iti ina, saan nga iti sikog. Ngem iti Hebreo a teksto, tumukoy daytoy iti aksidente nga ipapatay ti ina wenno ti sikog.

^ par. 15 Jehova ti nagan ti Dios sigun iti Biblia.—Salmo 83:18.