Mapan iti linaonna

Patanoren Dagiti Nadiosan a Kualidad

No Kasano ti Agbalin a Nasaysayaat a Tao

Ti Dalan ti Kinaragsak—Kinakontento ken Kinaparabur

Adu ti mangrukod iti ragsak ken balligi babaen ti sanikua ken kinabaknang. Ngem mangyeg kadi dagita iti manayon a ragsak? Ania ti ipakita dagiti ebidensia

Pagimbagam ti Panangted

Pagimbagam ken pagimbagan ti dadduma no mangtedka. Makatulong dayta tapno maadda ti kooperasion ken panaggagayyem. Kasanoka nga agbalin a naragsak a manangited?

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Kinamanagyaman?

Adu ti napaneknekanen a pagsayaatan ti panangipakita iti kinamanagyaman. Ania ti maitulong dayta kenka, ken kasanom a mapatanor?

Kinaalumamay—Pakakitaan iti Kinasirib

Narigat ti agbalin a kalmado no saan a nasayaat ti panangtrato kenka ti maysa, ngem iparparegta ti Biblia nga agbalintayo a naalumamay. Ania ti makatulong tapno maipakitam dayta a kababalin?

No Kasano ti Agbalin a Naan-anus

Parmekem ti kinaawan anus ken dagiti dakes nga epektona babaen dagitoy uppat a simple a pamay-an.

Ti Dalan ti Kinaragsak—Panangpakawan

Saan a makaparagsak wenno makapasalun-at ti pungtot ken gura.

No Apay a Nasayaat ti Agbalin a Mapagtalkan

Adda dagiti personal a kapadasan a mangipakita nga importante ti agbalin a mapagtalkan.

Nasayaat a Relasion iti Sabsabali

Panangidumduma​—Ipakita ti Ayat

Maikkattayo ti panangidumduma no ipakitatayo ti ayat. Kitaem ti dadduma a pamay-an.

Ti Dalan ti Kinaragsak—Ayat

Napateg ti mangipakita ken maipakitaan iti ayat tapno naragsak ti maysa a tao.

Dagiti Di Agkupas a Prinsipio—Ayat

Ti ayat ket masansan a dakamaten ti Biblia, ngem manmano a tumukoy dayta iti romantiko nga ayat wenno seksual a rikna.

Kinamanangngaasi—Galad a Napateg iti Dios

Apay a manangngaasika koma iti amin a tattao? Ania ti panangmatmat ti Dios iti daytoy a galad?

Ania ti Nasayaat a Gayyem?

Para iti kaaduan, napateg ti maaddaan iti nasayaat a gagayyem. Kasanoka nga agbalin a nasayaat a gayyem? Usigen daytoy nga artikulo ti 4 a makatulong a prinsipio ti Biblia.

No Kasano nga Agtalinaed ti Talna iti Uneg ti Pamilia

Makatulong kadi ti Biblia tapno maadda ti talna iti nagulo a pamilia? Ammuem no ania ti kuna dagidiay mangsursurot iti pammagbaga ti Biblia.

Naimpusuan a Mangpakawan

Masapul kadi a konsintirentayo ti di nasayaat nga aramid wenno tagilag-anentayo ti sakit a resulta dayta kadatayo tapno laeng mapakawantayo ti nakabasol?

No Kasanom a Kontrolen ti Pungtotmo

Mabalin a madadael ti salun-atmo no agpungtotka ken uray no ipempenmo dayta. Ania ngarud ti mabalinmo nga aramiden no masuronka iti asawam?