Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

BIBLE CARD

Bible Card

Jacob

I-download daytoy a Bible card ken ammuen ti maipapan ken Jacob nga anak da Isaac ken Rebecca. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.

 

Kitaen Amin

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Ari Saul

Napakumbaba ni Saul idi nangrugi a nagturay kas umuna nga ari ti Israel.

Anna

Sinungbatan ti Dios ti espesipiko a kararag ni Anna.

Manoah

Isu ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao.