Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

BIBLE CARD

BIBLE CARD

Ari Saul

I-download daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Saul, a napakumbaba idi damo ngem nagbalin a natangsit nga ari. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.

Kitaen Amin

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Anna

Sinungbatan ti Dios ti espesipiko a kararag ni Anna.

Manoah

Isu ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao.

Gideon

Isu ket naannad ngem impakitana a natured.