Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL A PARA KADAGITI UBBING

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Ti Nasantuan nga Espiritu Mangpataud iti Bunga

Ammuem ti siam nga aspeto ti bunga ti espiritu ti Dios.

Kitaen Amin

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Agkanta iti Kanta Maipapan iti Kinatured

Sursuruem ti kanta maipapan iti kinatured sa kantaem a kadua ti pamiliam.

Asino ti Kayatmo a Paregtaen?

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno makapanunotda iti pamay-an a mangparegta iti sabsabali.

Mapabpabilegtayo Kadagiti Kakabsat

Ipakitam kadagiti annakmo no kasano a matulonganda dagiti gagayyemda ken no kasano met a makatulong dagiti gagayyemda kadakuada.