Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL A PARA KADAGITI UBBING

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Ti Nasantuan nga Espiritu Mangpataud iti Bunga

Ammuem ti siam nga aspeto ti bunga ti espiritu ti Dios.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Agkanta iti Kanta Maipapan iti Kinatured

Sursuruem ti kanta maipapan iti kinatured sa kantaem a kadua ti pamiliam.

Asino ti Kayatmo a Paregtaen?

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno makapanunotda iti pamay-an a mangparegta iti sabsabali.

Mapabpabilegtayo Kadagiti Kakabsat

Ipakitam kadagiti annakmo no kasano a matulonganda dagiti gagayyemda ken no kasano met a makatulong dagiti gagayyemda kadakuada.