Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL A PARA KADAGITI UBBING

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Pinanawan Dagiti Israelita ti Egipto

I-download daytoy nga aktibidad maipapan iti geograpia ken ammuenyo dagiti lugar a napanan dagiti Israelita idi pinanawanda ti Egipto.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Agkanta iti Kanta Maipapan iti Kinatured

Sursuruem ti kanta maipapan iti kinatured sa kantaem a kadua ti pamiliam.

Asino ti Kayatmo a Paregtaen?

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno makapanunotda iti pamay-an a mangparegta iti sabsabali.

Ti Nasantuan nga Espiritu Mangpataud iti Bunga

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno maammuanda dagiti aspeto ti bunga ti espiritu.