Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Serye ti Animated Video a Mangtukay iti Puso Dagiti Ubbing

Mangar-aramid dagiti Saksi ni Jehova iti serye dagiti animated video a makatulong kadagiti ubbing a mangsurot kadagiti prinsipio ti Biblia. Kasano a maar-aramid dagita, ken ania ti reaksion dagiti ubbing maipapan kadagita? Buyaem tapno maammuam.

 

Kitaem Met

TRABAHO A PANAGIPABLAAK

Dagiti Video a Mangparagsak iti Puso

Nangaramid dagiti Saksi ni Jehova iti serye dagiti animated video a mangisuro kadagiti ubbing maipapan iti naimbag nga ar-aramid ken ti panagbalin a nasinged iti Dios. Ania ti resultana?