Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

WHITEBOARD ANIMATION

Ania ti Pudno a Gayyem?

Ania ti Pudno a Gayyem?

Naumaka kadin iti plastik a “gagayyem”? Ammuem no kasano ti maaddaan iti pudno a gagayyem—ken no kasanoka nga agbalin a kasta!

Ammuem ti Ad-adu Pay

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL ITI BIBLIA

No Kasano ti Makasarak iti Napudno a Gayyem

Ammuem no ania ti nakatulong kada David ken Jonatan nga agbalin a nasinged nga aggayyem.

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Apay a Masapul a Tulongak ti Sabsabali?

Adda dua a magunggonam no mangaramidka iti naimbag iti sabsabali. Ania dagita?

AGRIINGKAYO!

Ania ti Nasayaat a Gayyem?

Para iti kaaduan, napateg ti maaddaan iti nasayaat a gagayyem. Kasanoka nga agbalin a nasayaat a gayyem? Usigen daytoy nga artikulo ti 4 a makatulong a prinsipio ti Biblia.