Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Kuna Dagiti Padam nga Agtutubo

Pannakabastos

Pannakabastos

Ilawlawag ti 5 nga agtutubo no ania ti pannakabastos ken no apay a rumbeng a dimo itulok nga agtultuloy dayta.

Ammuem ti Ad-adu Pay

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Ania ti Aramidek no Adda Mangbastos Kaniak?

Ammuem no ania ti panangbastos ken ti mabalinmo nga aramiden no sika ti biktima.