Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

SALUDSOD DAGITI AGTUTUBO

Ania ti Aramidek no Adda Sinukirko a Pagannurotan ti Nagannakko?

Ania ti Aramidek no Adda Sinukirko a Pagannurotan ti Nagannakko?

Dagitoy ti aramidem tapno dida unay agunget.

Ibagam ti agpayso. No dimo aramiden dayta, mabalin a mapukaw ti nabatbati a panagtalekda kenka. Agbalinka ngarud a napudno ken idetalyem ti napasamak.​—Proverbio 28:13.

  • Dika agikalintegan wenno dimo tagilag-anen ti napasamak.

  • Kanayon a laglagipem a “ti maysa a sungbat, no naalumamay, pagbaw-ingenna ti pungtot.”​—Proverbio 15:1.

Agpadispensarka. Tapno nalaglag-an ti awatem a pannusa, maiparbeng laeng nga ibagam a ladingitem ti panagdanag ken pannakaupayda wenno ti kanayonan a trabaho nga imbunga ti inaramidmo. Ngem masapul a napasnek ti panagbabawim.

Akseptarem dagiti epekto ti inaramidmo. No akseptarem dagiti epekto ti inaramidmo, ipakpakitam a manakemka. Mabalin a ti kasayaatan laengen nga aramidem ket ikagumaam nga isubli ti napukaw a panagtalek kenka dagiti nagannakmo.—Proverbio 20:11.

Laglagipem a responsabilidad dagiti nagannakmo a bantayan ti garawmo iti nainkalintegan a pamay-an. Dayta ti gapuna a dakamaten ti Biblia “ti bilin ni amam” ken “ti linteg ni inam.”​—Proverbio 6:​20.

No kayatmo nga ikkandaka dagiti nagannakmo iti dakdakkel a wayawaya

  • Ipakitam a natulnogka kadagiti pagannurotanda.

  • Yugalim ti agtulnog.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

Siasinoak?

Uppat a pamay-an tapno maammuam ti kinasiasinom ken dagiti maitakderam a prinsipio.