Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kasano No Kayatkon ti Agsardeng nga Ageskuela?

Kasano No Kayatkon ti Agsardeng nga Ageskuela?

Kastoy ti aramidem

Masapul nga interesadoka nga agsursuro. Panunotem a naimbag no apay nga ages-eskuelaka. Pudno nga adda dagiti asignatura nga awan ti makitam a pategna ita. Ngem ti panangadal iti nadumaduma nga asignatura pabaknangenna ti pannakaawatmo iti lubong nga adda iti aglawlawmo. Tulongannaka nga ‘agbalin nga amin a bambanag iti amin a kita ti tattao,’ ken ipaayannaka iti abilidad a makisarita kadagiti tattao a nadumaduma ti kasasaadna. (1 Corinto 9:22) Uray kaskasano, maparang-ayna ti abilidadmo nga agpanunot, banag a makagunggona unay kenka inton agangay.

No kasano a nasken nga agusarka iti buneng a mangwaknit iti pagnaam iti nasamek a kabakiran, adda met dagiti nasken nga aramidem tapno naballigi ti panageskuelam

Masapul a tarusam ti mannursuro. No makaboring ti mannursuro, ti ad-adalenyo ti pangipamaysaam iti atensionmo, saan nga isuna. Laglagipem a namin-adun wenno ginasut pay ketdin a daras nga insursuro ti maestro wenno maestram ti isu met laeng a leksion iti nadumaduma a klase. Isu a nalabit saanen a kas iti damo ti gagarna a mangisuro.

Balakad: Aginotarka, siraraem nga agsaludsodka, ken ipakitam nga interesadoka iti leksionyo. No aramidem dayta, tuladendakanto dagiti kaeskuelaam.

Masapul nga umiso ti panangmatmatmo kadagiti abilidadmo. Ti eskuelaan mabalin nga iruarna dagiti nalmeng nga abilidadmo. Insurat ni Pablo ken ni Timoteo: “Parangrangem a kas apuy ti sagut ti Dios nga adda kenka.” (2 Timoteo 1:6) Nabatad nga addaanen ni Timoteo iti sumagmamano a sagut ti nasantuan nga espiritu. Ngem ti “sagut” a naited kenkuana ket masapul a maasa tapno saan nga aglati. Siempre, ti laingmo ket saan a direkta nga inted ti Dios kenka. Nupay kasta, addaanka kadagiti saguday nga awan kadagiti sabsabali. Makatulong ti panageskuela tapno matakuatam dagiti abilidad nga adda gayam kenka.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

Siasinoak?

Uppat a pamay-an tapno maammuam ti kinasiasinom ken dagiti maitakderam a prinsipio.

AGRIINGKAYO!

Kasano a Mapagballigiak Dagiti Pakarigatak iti Eskuelaan?

Adu ti pagtaudan ti stress iti eskuelaan. Ammuem ti lima nga addang a mangkissay iti stress.

AGRIINGKAYO!

No Kasanoka nga Agballigi iti Panageskuelam—Agbalinka nga Interesado

Ania dagiti sumagmamano a mangtignay kenka a mangipasnek iti panageskuelam?