Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Sadino ti Ayan Dagiti Natay? (Paset 1)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 6 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Ammuem no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti pudno a kasasaad dagiti natay.

Kitaen Amin

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Umadanika iti Dios Babaen ti Kararag (Paset 2)

Kaano ken kasanotayo nga agkararag? Ammuem no ania ti sungbat ti Biblia.

Umadanika iti Dios Babaen ti Kararag (Paset 1)

Kasanoka nga agbalin a gayyem ti Dios? Kasanom a maammuan a dengdenggenna dagiti kararagmo?

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw (Paset 2)

Kasanom a mailawlawag dagiti patpatiem iti nataktika a pamay-an ken maipakitam a resrespetuem ti patpatien ti sabsabali?