Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ania ti Kinapudno Maipapan iti Dios? (Paset 2)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 1 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Ammuem no apay a napateg nga ammuen ken usaren ti nagan ti Dios.

Kitaen Amin

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw (Paset 2)

Kasanom a mailawlawag dagiti patpatiem iti nataktika a pamay-an ken maipakitam a resrespetuem ti patpatien ti sabsabali?

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw (Paset 1)

Ania ti kuna ti Dios maipapan iti panangselebrar iti birthday, narelihiosuan a holiday, ken iti panagusar iti imahen iti panagdayaw? Ania dagiti prinsipio iti Biblia a makatulong?

Panagdayaw nga Anamongan ti Dios (Paset 2)

Umanay kadin a basta mamatika iti Dios tapno maparagsakmo isuna? Wenno adda pay sabali a masapul nga aramiden dagiti agdaydayaw kenkuana?