Mapan iti linaonna

Panagasawa

Sekreto ti Panagballigi

Agpatulong iti Dios Tapno Naragsak ti Panagasawayo

Sumayaat ti relasionyo nga agassawa no isaludsodyo dagitoy.

Kasano nga Agbalin a Naragsak ti Agassawa?

Agballigi ti balakad ti Biblia no kasano nga agbalin a naragsak ti panagasawa ta nagtaud dayta iti Namunganay iti panagasawa, ni Jehova a Dios.

Naballigi a Pamilia—Panagtinnulong

Kaslakayo kadi agkakuarto laeng iti asawam?

No Kasano a Mapagballigian ti Umuna a Tawen ti Panagasawa

Nabiitka pay kadi a nagkasar? Matulongannaka ti Biblia a mangpabileg iti panagasawam.

No Kasano ti Agbalin a Naanus

No agtipon ti dua nga imperpekto a tao, tumaud ti agduduma a problema. Napateg ti kinaanus iti naballigi a panagassawa.

No Kasano nga Ipakita ti Respeto

Saan laeng koma a sagpaminsan nga ipakitam ti respeto iti asawam, no di ket kanayon koma. Kasanom a maipakita a resrespetuem ti asawam?

Tratuem a Siraraem ti Asawam

Kasano nga agsarita ti agassawa buyogen ti panagraem?

No Kasano nga Ipakita ti Apresasion

Kaaduanna a sumayaat ti relasion ti agassawa no ikagumaanda a kitaen ken apresiaren dagiti nasayaat a kababalin ti maysa ken maysa. Ania ti makatulong tapno agbalinka a manangapresiar?

No Kasano nga Ipakita ti Kinadungngo

Kasano a maipakita dagiti agassawa a pudpudno a maseknanda iti maysa ken maysa? Kitaem ti uppat a singasing a naibatay kadagiti prinsipio ti Biblia.

Determinasion a Mangtungpal iti Kari

Para kenka, ti kadi pannakarikna iti obligasion a mangtungpal iti karim idi nagkasarka ket kasla kawar a mangbalud kenka, wenno kasla angkla a makatulong tapno agtalinaed a natalna ken natibker ti relasionyo?

Panangtaginayon iti Pannakaikumit iti Panagasawa

Ania ti mangpabileg iti relasion ti agassawa? Ania ti mangpakapuy iti dayta? Kasanom a mapabileg ti pannakaikumitmo?

Agmatalek iti Maysa ken Maysa

Ad-adu pay ti makalikaguman iti kinamatalek iti asawa ngem iti basta panangliklik iti pannakikamalala.

No Kasano nga Agballigi ti Panagasawa Manen

Mabalin nga adda tumaud a problema iti maikadua a panagasawa a di pay napasaran ti immuna panagasawa. Kasano nga agballigi dagiti agassawa?

Assawa a Lallaki—Pagbalinenyo a Natalged ti Pagtaenganyo

Mabalin a natalged ti pamiliayo iti pinansial ngem saan a natalged iti napatpateg a banag.

Ti Dalan ti Kinaragsak—Ayat

Napateg ti mangipakita ken maipakitaan iti ayat tapno naragsak ti maysa a tao.

Ti Kuna ti Biblia

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagkasar Dagiti Homoseksual?

Ti namunganay iti panagasawa ti kasayaatan a makaammo no kasano nga agbalin a permanente ken naragsak ti panagasawa.

Maipalubos Kadi ti Poligamia?

Kapanunotan kadi ti Dios ti poligamia? Ammuem no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti poligamia.

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panagassawa ti Agduma ti Pulina?

Ammuem ti sumagmamano a prinsipio iti Biblia maipapan iti panagpapada ti puli ken panagassawa.

Ti Kadi Panagasawa ket Maysa Laeng a Panagtipon ti Lalaki ken Babai?

Ammuem no kasano a makatulong iti agassawa dagiti inted ti Dios a papelda tapno naragsak ken naballigida.

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Posible kadi nga agbalin a naragsak dagiti awanan asawa a Kristiano? Ipaay ti Biblia ti umiso a panangmatmat dagiti Kristiano iti panagasawa, ken ti nagsayaat a pagwadan dagiti awanan a asawa.

Problema ken Solusion

No Kasano nga Ibati ti Trabaho “iti Pagtrabahuan”

Lima a tip tapno saan nga agawen ti trabahom ti panawenmo iti asawam.

Tulong Kadagiti Biktima ti Pannakaabuso iti Pagtaengan

Awan ti basolmo ken saanka nga agmaymaysa.

Panagpatingga ti Kinaranggas iti Pagtaengan

Kasano a makatulong dagiti prinsipio ti Biblia uray kadagiti kararanggasan a tattao tapno makapagbalbaliw?

Pannakibagay Kadagiti Katugangan

Tallo a singasing a makatulong tapno ti problema maipapan iti katugangan ket saan nga agbalin a problema ti agassawa.

No Kasano a Mataginayon ti Natalna a Relasion Kadagiti Kabagian

Maipakitayo a raraemenyo latta dagiti nagannakyo a saan a madadael ti relasionyo nga agassawa.

No Kasapulan ti Asawam ti Naisangsangayan a Pannakaaywan

Basaem ti tallo a singasing a makatulong iti panagasawa no nakaro ti sakit ti maysa.

No Agduma ti Kapanunotanyo

Kasano a masolbar dagiti agassawa ti dida pagtunosan ken mataginayonda ti talna?

Panangrisut Kadagiti Riri ti Agassawa

Apay a tumaud ti riri, ken ania ti aramidem tapno saan a madadael ti relasionyo nga agassawa?

Panangrisut Kadagiti Parikut iti Panagasawayo

Makatulong dagiti prinsipio ti Biblia tapno marisut dagiti problemada iti naayat ken nadayaw a pamay-an. Usigem ti 4 a kangrunaan a pamay-an.

No Kasanoyo a Sanguen Dagiti Pagdumaanyo

Nariknam kadin a dikayo agkabagayan iti asawam?

No Kasano a Maikkat ti Sakit ti Nakem

Ti kadi panangpakawan iti asawam kaipapananna a palpalag-anem ti kamalina wenno kasla ketdin saan a pulos a napasamak dayta?

Naballigi a Pamilia—Panangpakawan

Ania ti makatulong tapno mapalabasmo dagiti kamali ti asawam?

Dagiti Karit Kadagiti Agdadamo a Nagannak

Ammuem no kasano a makatulong dagiti prinsipio ti Biblia kadagiti nagannak a mangitungpal iti baro a rebbengenda.

No Simminan Dagiti Annakyo

Maipasango ti dadduma nga agassawa kadagiti narigat a problema no simminan ti annakda. Kasanoda manen a mapabara ti ayatda iti maysa ken maysa?

No Sobran ti Kinadekket ti Panaggayyemyo

Ibagbagam kadi iti bagim, ‘Aggayyemkami laeng?’ No wen, sukimatem dagiti prinsipio ti Biblia tapno makitam no nasayaat ti kasta a panagrasrason.

Panagsina ken Diborsio

No Kasano nga Apektaran ti Diborsio Dagiti Annak

Uray no pampanunoten ti dadduma a kanayon a pagsayaatan dagiti annak ti panagdiborsio, ipakita ti research a saan a nasayaat dagiti epekto dayta kadagiti annak.

No Dismayadoka iti Panagasawam

Umad-adayo kadin ti riknam iti asawam imbes a naragsakka koma iti dennana? Adda lima a makatulong iti panagasawayo.

Adda Pay Kadi Serserbi ti Biag no Liniputannaka ti Asawam?

Adu nga inosente nga assawa ti naliwliwa kadagiti bersikulo ti Biblia.

No Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Pannakikamalala

Mawaswas kadi ti panagasawa no makikamalala ti maysa?

Panangpasubli ti Panagtalek iti Asawa

No ikagkagumaam a salbaren ti relasionyo nga agassawa kalpasan a nakikamalala ti maysa kadakayo, sigurado nga adda dagiti karit a sanguenyo. Ngem kabaelanyo dayta!

Ipalubos Kadi ti Biblia ti Panagdiborsio?

Ammuem no ania ti ipalubos ti Dios ken no ania ti kagurana.

Mangabaruan Kalpasan ti Diborsio

Natakuatan ti kaaduan a nakidiborsio a narigrigat ti biagda ngem iti ninamnamada. Makatulong dagiti praktikal a balakad ti Biblia tapno maibturam dagiti problema.

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova Maipapan iti Diborsio?

Tultulongan kadi dagiti Saksi dagiti problemado ti panagasawada? Kasapulan pay kadi nga aprobaran dagiti panglakayen ti desision ti maysa a Saksi a makidiborsio?