Mapan iti linaonna

TULONG PARA ITI PAMILIA

No Agduma ti Kapanunotanyo

Mabalin a pagtaudan ti problema dagiti agassawa ti panagduma ti interes, paggugusto, ken personalidad. Ngem mabalin a narigrigat pay ti dadduma a banag a kas iti sumaganad:

 • Ti kaadu ti tiempo a kaduayo dagiti kabagianyo

 • Ti panaggastoyo

 • Ti pannakaadda iti anak wenno saan

Ania ti mabalinyo nga aramiden no agduma ti kapanunotanyo nga agassawa?

 Ti masapul a maammuam

Ti panagtunos dina kaipapanan ti panagpada. Dagiti agkatunosan unay nga agassawa ket adda met dagiti saanda a pagpadaan iti kapanunotan, uray kadagiti nakapatpateg a banag.

“Dimmakkelak iti nasinged a pamilia. Iti ngudo ti lawas, kaduami dagiti apongko, angkel, anti, ken kakasinsinko. Saan unay nga ar-aramiden dayta ti pamilia ni lakayko. Isu nga agduma ti kapanunotanmi iti kaadu ti tiempo a kaduami ti pamiliami wenno iti kapaut ti pannakisaritami kadagiti kakabagianmi iti adayo.”—Tamara.

“Gapu ta agduma ti pannakapadakkelmi ken baketko, agduma met ti pamay-an ti panaggastomi. Bayat ti umuna a bulbulan ti panagasawami, dayta idi ti pagap-apaanmi. Namin-anomi a pinagsaritaan dayta sakbay a nasolbar.”—Tyler.

Mabalin a maymaysa ti kitkitaen ti dua a tao ngem agduma ti kapanunotanda iti dayta. Mabalin a kasta met laeng ti kasasaad ti agassawa no adda dida pagtunosan

Saan a masolbar ti dadduma a problema babaen laeng ti panagsakripisio. Kas pagarigan, kasano no agsakit ti katugangam ket masapul a maasikaso? Wenno kayat ti asawam ti maaddaan iti anak ngem saanmo a kayat? *

“Nabayagen a pagsarsaritaanmi ken baketko ti pannakaadda iti anak. Sangkapanunotna dayta, ket ad-adda met nga agduma ti kapanunotanmi. Diak kayat ti agpabus-oy.”—Alex.

Saan a masapul a madadael ti panagasawa gapu iti agduma a kapanunotan. Ibaga ti dadduma nga eksperto a no saankayo nga agtunos nga agassawa iti napateg a banag, masapul nga aramidem ti amin tapno masurot ti kayatmo—uray no masapul a makisinaka. Ngem ipakita dayta a “solusion” a napatpategen ti riknam ken tagtagibassitem ti karim iti Dios a saanmo a pampanawan ti asawam, aniaman ti mapasamak.

 Ti mabalinmo nga aramiden

Determinadoka a mangtungpal iti karim idi nagkasarkayo. No determinadoka a mangtungpal iti dayta a karim, nalaklakayo a masolbar ti problema kas maysa a team imbes nga agkalaban.

Prinsipio ti Biblia: “Ti pinagtipon ti Dios, saan koma a pagsinaen ti tao.”—Mateo 19:6.

Agpanunotka a naimbag. Kas pagarigan, ipapantayo a kayat ti maysa nga asawa ti aganak ngem saan a kayat ti maysa. Adda sumagmamano a banag nga ikabilanganyo, kas koma kadagitoy:

 • Ti kinatibker ti relasionyo.

  Kabaelanyo kadi a sanguen ti rigat ti panangpadakkel iti anak?

 • Dagiti responsabilidad ti nagannak.

  Saan laengen a taraon, bado, ken pagtaengan ti ipaayyo.

 • Ti pinansial a kasasaadyo.

  Kabaelanyo kadi a balansien ti tiempoyo iti trabaho, pamilia, ken dadduma nga obligasionyo?

Prinsipio ti Biblia: “Asino kadakayo ti mayat a mangbangon iti torre ti saan nga agtugaw nga umuna ket kuentaenna ti magastos?”—Lucas 14:28.

Ikabilangam ti amin nga aspeto. Mabalin a masolbaryo ti dadduma a saanyo a pagtunosan. Kas pagarigan, no ti saanyo a pagtunosan ket ti pannakaadda iti anak, mabalin nga isaludsod ti asawa a saanna a kayat ti aganak:

 • ‘No ibagak a diak kayat ti maaddaan iti anak, ti kadi kayatko a sawen ket saan a pulos wenno saan pay laeng?’

 • ‘Diak kadi kayat gapu ta diak ammo no agbalinakto a nasayaat a nagannak?’

 • ‘Mabutengak kadi amangan no mabaybay-annakton ti asawak?’

Iti sabali a bangir, mabalin a panunoten ti asawa a kayatna ti maaddaan iti anak dagitoy a saludsod:

 • ‘Nakasaganakami kadi kadagiti responsabilidad ti panagbalin a nagannak?’

 • ‘Adda kadi umdas a gastuenmi a mangpadakkel iti anak?’

Prinsipio ti Biblia: “Ti sirib manipud ngato ket . . . nainkalintegan.”—Santiago 3:17.

Panunotem dagiti pagsayaatan ti kapanunotan ti asawam. Mabalin a maymaysa ti kitkitaen ti dua a tao ngem agduma ti kapanunotanda iti dayta. Iti umasping a pamay-an, mabalin a maymaysa a banag ti ikabkabilangan ti agassawa ngem agduma ti kapanunotanda—kas pagarigan no maipapan iti panaggastoda. No pagsaritaanyo ti aniaman a situasion a saanyo a pagtunosan, pagsaritaanyo nga umuna ti pagpadaanyo.

 • Ania ti agpada a kayatyo a mapasamak?

 • Ania ti pagsayaatan ti kapanunotanyo a dua?

 • Tapno mataginayonyo a natibker ti panagasawayo, mabalin kadi nga agpabus-oykayo a dua wenno maysa kadakayo ti mangbalbaliw iti kapanunotanna tapno mapagustuan ti maysa?

Prinsipio ti Biblia: “Itultuloy koma ti tunggal maysa a sapulen ti pagimbagan ti sabali, saan a ti bukodna a pagimbagan.”—1 Corinto 10:24.

^ par. 14 Masapul a mapagsaritaan dagiti napateg a banag sakbay ti kasar. Ngem mabalin a tumaud latta dagiti di mapakpakadaan a kasasaad, wenno mabalin nga agbaliw ti rikna ti asawam bayat ti panaglabas ti tiempo.—Eclesiastes 9:11.