Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Tulong Para Kadagiti Agassawa ken Nagannak

“Kasanokami nga agballigi iti umuna a tawen a panagtiponmi kas agassawa?” “Kanayon nga agtungpal iti apa ti saritaanmi—ania ti aramidenmi?” “Kasanok a kasarita dagiti annakko maipapan iti seks?” No kasano kaadu ti saludsod dagiti agassawa, kasta met ti kaadu dagiti agituktukon iti sungbat.

Aniaman ti kasasaad ken kulturayo, makaipaay ti Biblia iti praktikal a balakad no kasano a pasayaaten ti relasionyo nga agassawa. Makatulong pay ti Biblia iti panangpadakkel kadagiti annakyo.

Agassawa

Nagannak