Mapan iti linaonna

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ania ti Panggep ti Dios iti Daga? (Paset 1)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 3 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Ammuem no kasano a ti agdama a kasasaad ti lubong ket naiduma iti panggep ti Dios.