Mapan iti linaonna

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

Panagdayaw nga Anamongan ti Dios (Paset 1)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 15 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Maragsakan kadi ti Dios iti amin a relihion? No saan, kasanom a mailasin ti pudno a relihion?