Mapan iti linaonna

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

No Kasano nga Agbalin a Naragsak ti Biag ti Pamiliayo (Paset 2)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 14 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Kasano a makatulong kadagiti nagannak ken annak dagiti inaramid ni Jesus?