Mapan iti linaonna

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ti Pudno a Namnama Dagiti Natayen a Patpatgem iti Biag (Paset 2)

Daytoy a giya ti panagadal ket naibasar iti kapitulo 7 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Adalem dagiti nabileg a rason no apay a mamatika iti panagungar.