Mapan iti linaonna

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios (Paset 2)

Naibasar iti kapitulo 18 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Usigem dagiti ibagbaga ti Biblia a masapul nga aramiden ti maysa a Kristiano sakbay nga agbautisar.