Mapan iti linaonna

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA? (GIYA ITI PANAGADAL)

Dagiti Espiritu a Parsua—No Ania ti Maaramidanda Kadatayo (Paset 1)

Ammuem no ania ti isursuro ti Biblia maipapan kadagiti anghel—dagidiay matalek ken saan a matalek iti Dios.