Mapan iti linaonna

Giya iti Panagadal

I-download-mo dagitoy a giya iti panagadal, ket usarem a kadua ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? Adalem a naimbag no ania ti patpatiem, sukimatem dagiti isursuro ti Biblia, ken ammuem no kasanom nga idepensa dagiti patpatiem.

KAPITULO 1

Ania ti Pudno Maipapan iti Dios? (Paset 1)

Ania ti isungbatmo no adda mangibaga: “Dusdusaen ti Dios dagiti dakes a tattao babaen ti panangparigatna kadakuada”?

KAPITULO 1

Ania ti Kinapudno Maipapan iti Dios? (Paset 2)

Talaga kadi a posible ti agbalin a gayyem ti Dios?

KAPITULO 2

Ti Biblia—Libro a Naggapu iti Dios (Paset 1)

Tattao ti nagsurat iti Biblia isu a kasano a makuna a dayta ket ‘libro a naggapu iti Dios’?

KAPITULO 2

Ti Biblia—Libro a Naggapu iti Dios (Paset 2)

Ti maysa kadagiti pasetna, a nalabit mas makaallukoy ngem iti dadduma, ket mangkombinsir kadagiti tattao a ti Biblia ket talaga a naggapu iti Dios.

KAPITULO 3

Ania ti Panggep ti Dios iti Daga? (Paset 1)

Inranta kadi ti Dios a kastoy ti pagbalinan dagiti bambanag?

KAPITULO 3

Ania ti Panggep ti Dios iti Daga? (Paset 2)

No panggep ti Dios nga agbalin a paraiso ti daga, apay a saan a kasta ita ti kasasaad?

KAPITULO 3

Ania ti Panggep ti Dios iti Daga? (Paset 3)

Implano kadi ti Dios a dagiti tattao ti mangsolbar kadagiti problema ti lubong?

KAPITULO 4

Siasino ni Jesu-Kristo? (Paset 1)

Ania ti isungbatmo no adda mangibaga a maysa laeng a naimbag a tao ni Jesus?

KAPITULO 4

Siasino ni Jesu-Kristo? (Paset 2)

Ania ti ibagam kadagiti agkuna nga agpada ti posision ni Jesus ken ti Dios?

KAPITULO 4

Siasino ni Jesu-Kristo? (Paset 3)

Kasano nga agpada nga impakitana ti kinatibker ken kinaalumamay?

KAPITULO 5

Ti Subbot—Kapatgan a Sagut ti Dios (Paset 1)

Posible kadi a magun-odan ti pannakaisalakan babaen ti ar-aramid ti pammati?

KAPITULO 5

Ti Subbot—Kapatgan a Sagut ti Dios (Paset 2)

Kasano a ti ipapatay ti maysa a tao rinibu a tawenen ti napalabas apektaranna ti biagmo ita?

KAPITULO 6

Sadino ti Ayan Dagiti Natay? (Paset 1)

Agnanaedda kadi iti sabali a lugar? Mapupuoranda kadi iti umap-apuy nga impierno?

KAPITULO 6

Sadino ti Ayan Dagiti Natay? (Paset 2)

Ti kadi ipapatay ket nainkasigudan a paset ti siklo ti biag?

KAPITULO 7

Ti Pudno a Namnama Dagiti Natayen a Patpatgem iti Biag (Paset 2)

No adda mangibaga nga imposible ti panagungar, ania ti isungbatmo?

KAPITULO 8

Ania ti Pagarian ti Dios? (Paset 1)

Apay a tattao ti pinili ti Dios nga agturay kas ar-ari idiay langit idinto ta adu met dagiti matalek nga anghel a pagpilianna?

KAPITULO 8

Ania ti Pagarian ti Dios? (Paset 2)

Ania dagiti nagapuanannan? Anianto ti aramidenna iti masanguanan?

KAPITULO 9

Agbibiagtayo Kadin Kadagiti “Maudi nga Aldaw”? (Paset 1)

Adda dagiti saan a mamati nga agbibiagtayon iti maudi nga al-aldaw. Ania dagiti ammom a pammaneknek nga umas-asidegen ti panungpalan daytoy a sistema ti bambanag?

KAPITULO 9

Agbibiagtayo Kadin Kadagiti “Maudi nga Aldaw”? (Paset 2)

Adda naimbag nga ibagbaga ti Biblia maipapan iti ‘maudi nga al-aldaw.’

KAPITULO 10

Dagiti Espiritu a Parsua—No Ania ti Maaramidanda Kadatayo (Paset 1)

Agpayso kadi dagiti anghel? Adda kadi dagiti dakes nga anghel? Usarem daytoy a giya iti panagadal tapno maammuam dagiti sungbat.

KAPITULO 10

Dagiti Espiritu a Parsua—No Ania ti Maaramidanda Kadatayo (Paset 2)

Adda kadi pagdaksan ti pannakikomunikar iti lubong dagiti espiritu?

KAPITULO 11

Apay nga Ipalubos ti Dios ti Panagsagaba? (Paset 1)

Gapu ta ti Dios ket mannakabalin-amin, isu kadin ti makimbasol iti amin a dakes a mapaspasamak?

KAPITULO 11

Apay nga Ipalubos ti Dios ti Panagsagaba? (Paset 2)

Adda nalawag ken makapnek a sungbat ti Biblia iti daytoy narigat a saludsod.

KAPITULO 12

Panagbiag iti Wagas a Makaay-ayo iti Dios (Paset 1)

Posible kadi nga agbalinka a gayyem ti Dios? Adalem a naimbag no ania ti patpatiem ken no apay, sukimatem dagiti isursuro ti Biblia.

KAPITULO 12

Panagbiag iti Wagas a Makaay-ayo iti Dios (Paset 2)

Maparagsaktay kadi latta ti Dios uray no parigatennatayo ni Satanas?

KAPITULO 12

Panagbiag iti Wagas a Makaay-ayo iti Dios (Paset 3)

Kasapulan ti panagregget tapno makapagbiagtayo maitunos kadagiti prinsipio ti Biblia. Sulit kadi ti panagporsegitayo?

KAPITULO 13

Nadiosan a Panangmatmat iti Biag (Paset 1)

Regalo ti Dios ti biag. Kasano a maipakitatayo nga ipatpategtayo ti biagtayo ken ti biag ti dadduma?

KAPITULO 13

Nadiosan a Panangmatmat iti Biag (Paset 2)

Tulongannaka daytoy a giya iti panagadal tapno maadalmo a naimbag ti patpatiem mainaig iti panangyalison ken panangusar iti dara. Tulongannaka pay a mangilawlawag iti patpatiem iti sabsabali.

KAPITULO 14

No Kasano nga Agbalin a Naragsak ti Biag ti Pamiliayo (Paset 1)

Ania ti sekreto ti naragsak a panagasawa? Adalem a naimbag dagiti patpatiem, sukimatem dagiti isursuro ti Biblia, ken sursuruem nga ilawlawag dagiti patpatiem babaen ti panangusarmo iti daytoy a giya iti panagadal.

KAPITULO 14

No Kasano nga Agbalin a Naragsak ti Biag ti Pamiliayo (Paset 2)

Kasano a makatulong kadagiti nagannak ken annak dagiti inaramid ni Jesus? Adalem a naimbag dagiti patpatiem ken ti ibagbaga ti Biblia.

KAPITULO 15

Panagdayaw nga Anamongan ti Dios (Paset 1)

Maragsakan kadi ti Dios iti amin a relihion? No saan, kasanom a mailasin ti pudno a relihion? Adalem ti isursuro ti Biblia ken usigem ti patpatiem.

KAPITULO 15

Panagdayaw nga Anamongan ti Dios (Paset 2)

Umanay kadin a basta mamatika iti Dios tapno maparagsakmo isuna? Wenno adda pay sabali a masapul nga aramiden dagiti agdaydayaw kenkuana?

KAPITULO 16

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw (Paset 1)

Ania ti kuna ti Dios maipapan iti panangselebrar iti birthday, narelihiosuan a holiday, ken iti panagusar iti imahen iti panagdayaw? Ania dagiti prinsipio iti Biblia a makatulong?

KAPITULO 16

Salimetmetam ti Pudno a Panagdayaw (Paset 2)

Kasanom a mailawlawag dagiti patpatiem iti nataktika a pamay-an ken maipakitam a resrespetuem ti patpatien ti sabsabali?

KAPITULO 17

Umadanika iti Dios Babaen ti Kararag (Paset 1)

Kasanoka nga agbalin a gayyem ti Dios? Kasanom a maammuan a dengdenggenna dagiti kararagmo?

KAPITULO 17

Umadanika iti Dios Babaen ti Kararag (Paset 2)

Kaano ken kasanotayo nga agkararag? Ammuem no ania ti sungbat ti Biblia.

KAPITULO 17

Umadanika iti Dios Babaen ti Kararag (Paset 3)

Isursuro ti Biblia a sungsungbatan ti Dios dagiti kararag iti nagduduma a pamay-an. Kasano ken kaano a mabalin a sungbatanna dagiti kararagmo?

KAPITULO 18

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios (Paset 1)

Apay a masapul nga agpabautisar ti maysa a Kristiano? Ania koma ti mangtignay kadagiti Kristiano nga agpabautisar?

KAPITULO 18

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios (Paset 2)

Ania dagiti masapul nga aramiden ti maysa a Kristiano sakbay nga idedikarna ti bagina ken Jehova? Ania ti epekto ti panagdedikarna kadagiti aramidennanto a desision?

KAPITULO 18

Bautismo ken ti Relasionmo iti Dios (Paset 3)

Ania ti manamnama iti maysa a Kristiano a dedikado iti Dios? Apay a dagiti Kristiano a talaga a mangay-ayat iti Dios masiguradoda a matungpalda ti dedikasionda?

KAPITULO 19

Agtalinaedka iti Ayat ti Dios (Paset 1)

Kasanom a mapagtalinaed ti nadekket a relasionmo ken Jehova? Makatulong daytoy a giya iti panagadal tapno maadalmo a naimbag dagiti patpatiem ken mailawlawagmo dagita iti sabsabali.

KAPITULO 19

Agtalinaedka iti Ayat ti Dios (Paset 2)

Kalpasan a naammuam ti kinapudno maipapan iti Dios, ania ti makatulong kenka tapno mapagtalinaedmo ti ayatmo iti Dios ken ad-adda a sumingedka kenkuana?