Mapan iti linaonna

Manuskrito ti Biblia

Suportaran ti Nagkauna a Manuskrito ti Pannakausar ti Nagan ti Dios

Kitaem dagiti ebidensia a nausar ti nagan ti Dios iti “Baro a Tulag.”

Nagkauna a Gameng—Nasarakan iti Basuraan

Ti Rylands a pirsay iti Ebanghelio ni Juan ti kadaanan a nasarakan a manuskrito iti Kristiano a Griego a Kasuratan.

“Naukrad” ti Maysa a Nagkauna a Lukot

Idi 1970, natakuatan dagiti arkeologo ti maysa a nauram a lukot idiay Ein Gedi, Israel. Imbag laengen ta adda ti 3-D scanner—“naukrad” ti lukot. Ania ti na-scan-da?

Nalasatan ti Biblia ti Posible a Pannakarunot

Papyrus ken parchment ti inusar idi dagiti mannurat ken parakopia iti Biblia a nangirekord iti mensahe a linaonna. Kasano a dimmanon agingga iti panawentayo dagiti kasta a nagkauna a sursurat?

No Apay a Mapagtalkam Dagiti Ebanghelio ti Biblia

Usigem ti pammaneknek dagiti nagkauna a manuskrito.

Naglaon Kadi ti Biblia iti Umiso a Rekord Maipapan iti Biag ni Jesus?

Usigem dagiti impormasion maipapan kadagiti salaysay ti Ebanghelio ken dagiti kadaanan a manuskrito.