Mapan iti linaonna

PANNAKAILAWLAWAG DAGITI BERSIKULO ITI BIBLIA

Marcos 1:15—“Asidegen ti Pagarian ti Dios”

 “Dimtengen ti naikeddeng a tiempo, ket asidegen ti Pagarian ti Dios. Agbabawikayo ken mamatikayo iti naimbag a damag.”—Marcos 1:15, Baro a Lubong a Patarus.

 “Dimtengen ti aldaw,” kinunana. “Asidegen ti Pagarian ti Dios. Agbabawikayo kadagiti basbasolyo ket mamatikayo iti Naimbag a Damag.”—Marcos 1:15, Naimbag a Damag Biblia.

Kaipapanan ti Marcos 1:15

 Imbaga ni Jesu-Kristo kadagiti dumdumngeg kenkuana nga “asidegen” ti Pagarian ti Dios a gapu ta ni Jesus, kas ti masanguanan nga Ari iti dayta a Pagarian, ket presente idi iti dayta nga eksena.

 Saan a kayat a sawen ni Jesus a nangrugi idin nga agturay ti Pagarian. Kinapudnona, imbagana idi agangay kadagiti adalanna nga umayto pay laeng ti Pagarian iti masanguanan. (Aramid 1:6, 7) Ngem eksakto ti idadateng ni Jesus iti mismo a tawen nga impadto ti Biblia a panagparangna kas Ari iti masanguanan. b Gapu iti dayta, naibaga ni Jesus: “Dimtengen ti naikeddeng a tiempo”—ti tiempo nga irugina ti publiko a panangikasabana iti ebanghelio, wenno naimbag a damag, maipapan iti Pagarian.—Lucas 4:16-21, 43.

 Tapno mabenepisiaran dagiti tattao iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian, masapul nga agbabawida kadagiti naaramidda a basol ken agbiagda maitunos kadagiti pagalagadan ti Dios. Dagidiay nagbabawi impakitada a namatida iti naimbag a damag maipapan iti dayta nga um-umay a Pagarian.

Konteksto ti Marcos 1:15

 Imbaga ni Jesus dagitoy a sasao iti rugrugi ti ministeriona idiay Galilea. Sigun iti kapadana a salaysay iti Mateo 4:17, “manipud idin,” inkasaba ni Jesus ti maipapan iti Pagarian ti Dios. Ti Pagarian ti pannakatema ti ministerio ni Jesus. Kinapudnona, nasurok a 100 a daras a nadakamat ti Pagarian iti uppat nga Ebanghelio c, ket ni Jesus ti kaaduan a nangdakamat kadagita. Iti Biblia, ad-adu nga amang nga inkasaba ni Jesus ti maipapan iti Pagarian ti Dios ngem iti aniaman a sabali pay a topiko.

Basaen ti Marcos kapitulo 1 ken dagiti footnote ken cross-reference.

a Ti Pagarian ti Dios ket gobierno idiay langit nga impasdek ti Dios tapno matungpal ti panggepna ditoy daga. (Daniel 2:44; Mateo 6:10) Para iti kanayonan a detalye, kitaem ti artikulo nga “Ania ti Pagarian ti Dios?

b Masapul nga agbalin nga ari ni Jesus tapno matungpal ti maysa kadagiti akemna kas ti naipadto a Mesias, ti espesial a pannakabagi ti Dios. Para iti kanayonan nga impormasion maipapan kadagiti padto iti Biblia a mangipakita a ni Jesus ti Mesias, kitaem ti “Paneknekan Kadi Dagiti Padto Maipapan iti Mesias a ni Jesus ti Mesias?

c Dagiti Ebanghelio ket ti umuna nga uppat a libro iti Kristiano a Griego a Kasuratan a pagaammo kas ti Baro a Tulag, a mangisalaysay iti biag ken ministerio ni Jesus.