Mapan iti linaonna

PANNAKAILAWLAWAG DAGITI BERSIKULO ITI BIBLIA

Juan 3:16—“Ta Kasta Unay ti Panagayat ti Dios iti Lubong”

 “Ta kasta unay ti panagayat ti Dios iti lubong nga uray la intedna ti bugbugtong nga Anakna, tapno saan a madadael ti asinoman a mangipakita iti pammati kenkuana no di ket maaddaan iti biag nga agnanayon.”—Juan 3:16, Baro a Lubong a Patarus.

 “Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, intedna ti Bugbugtong nga Anakna tapno ti siasinoman a mamati kenkuana saan a matay no di ket agbiag nga agnanayon.”—Juan 3:16, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Kaipapanan ti Juan 3:16

 Ay-ayatennatayo ti Dios ken kayatna nga agbiagtayo nga agnanayon. Dayta ti rason nga imbaonna ditoy daga ti Anakna a ni Jesu-Kristo. Idi adda ni Jesus ditoy daga, nagadu nga importante a trabaho ti inaramidna. Ti maysa, insurona dagiti pasurotna maipapan iti Dios ken Amana. (1 Pedro 1:3) Maysa pay, intedna ti biagna para kadagiti tattao. Tapno agbiagtayo nga agnanayon, masapul nga adda pammatitayo ken Jesus.

 Makitatayo a napalalo ti ayat ti Dios babaen kadagitoy a sasao, “uray la intedna ti bugbugtong nga Anakna.” a Ni Jesus ket awan kapadana nga Anak ti Dios. Apay? Ni laeng Jesus ti direkta a pinarsua ti Dios. (Colosas 1:17) Isu “ti inauna iti amin a parsua.” (Colosas 1:15) Babaen kenkuana, napaadda ti amin a dadduma pay a parsua, agraman ti dadduma nga anghel. Ngem uray no kasta, maragsakan ni Jehova b a Dios a nangibaon iti dungdungnguenna unay nga Anak ‘tapno agserbi ken itedna ti biagna kas pangsubbot iti adu.’ (Mateo 20:28) Nagrigat ken natay ni Jesus tapno mawayawayaantayo manipud iti basol ken ipapatay, a natawidtayo iti umuna a tao, ni Adan.—Roma 5:8, 12.

 No adda pammatitayo ken Jesus, saan la a basta mamatitayo kenkuana wenno bigbigentayo dagiti inaramidna para kadatayo. Masapul a paneknekantayo ti pammatitayo iti Anak ti Dios babaen ti panagtulnog ken panangsurottayo kenkuana. (Mateo 7:24-27; 1 Pedro 2:21) Kuna ti Biblia: “Ti mangipakita iti pammati iti Anak maaddaan iti biag nga agnanayon; ti sumukir iti Anak saan a maaddaan iti biag.”—Juan 3:36.

Konteksto ti Juan 3:16

 Imbaga ni Jesus dagita a sasao idi makisarsarita iti maysa a Judio a lider ti relihion nga agnagan Nicodemo. (Juan 3:1, 2) Iti panagsaritada, imbaga ni Jesus dagiti detalye maipapan iti Pagarian ti Dios c ken ti ‘pannakayanak manen.’ (Juan 3:3) Impakpakaunana met ti pannakatayna. “Masapul met a maibitin [maibitay iti kayo] ti Anak ti tao, tapno maaddaan iti biag nga agnanayon ti asinoman a mamati kenkuana.” (Juan 3:14, 15) Kalpasanna, impaganetgetna a dayta a namnama a biag ket gapu iti napalalo a panagayat ti Dios kadagiti tattao. Idi dandanin malpas ti panagsaritada, inlawlawag ni Jesus a tapno maaddaantayo iti biag masapul nga ipakitatayo ti pammati ken aramidentayo dagiti bambanag a mangparagsak iti Dios.—Juan 3:17-21.

a Ti Griego a sao a naipatarus kas “bugbugtong” ket monogenes, a kaipapananna “kakaisuna, . . . ti awan kapadana.”—A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, p. 658.

b Jehova ti nagan ti Dios.—Salmo 83:18.

c Ti Pagarian ti Dios, a maawagan met “ti Pagarian ti langit,” ket maysa a nailangitan a gobierno. (Mateo 10:7; Apocalipsis 11:15) Ni Kristo ti inapointaran ti Dios kas Ari iti dayta a Pagarian. Itungpalto ti Pagarian ti Dios ti panggep ti Dios para iti daga. (Daniel 2:44; Mateo 6:10) Ad-adu pay nga impormasion ti maammuam iti artikulo nga, “Ania ti Pagarian ti Dios?