Mapan iti linaonna

PANNAKAILAWLAWAG DAGITI BERSIKULO ITI BIBLIA

Juan 16:33—“Naparmekkon ti Lubong”

 “Imbagak dagitoy tapno maaddaankayo iti talna babaen kaniak. Agrigatkayto ditoy lubong, ngem patibkerenyo ti pakinakemyo! Naparmekko ti lubong.”—Juan 16:33, Baro a Lubong a Patarus.

 “Imbagak daytoy kadakayo tapno adda talnayo iti pannakikaduayo kaniak. Parigatennakayto ti lubong. Ngem papigsaenyo ti nakemyo! Naparmekkon ti lubong!”—Juan 16:33, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Kaipapanan ti Juan 16:33

 Babaen kadagita a sasao, siaayat nga impasigurado ni Jesus kadagiti pasurotna a kayada met a paragsaken ti Dios uray adda problema ken mabusbusorda.

 “Imbagak dagitoy tapno maaddaankayo iti talna babaen kaniak.” * Ti tuktukoyen daytoy a bersikulo a talna ket saan a ti kinaawan problema no di ket talna ti puso ken panunot. Posible laeng dayta “babaen” ken Jesus, ta inkarina nga itedna ti nasantuan nga espiritu. Gapu iti dayta a nabileg a “katulongan,” kaya dagiti adalan ni Jesus ti aniaman a pakarigatan.—Juan 14:16, 26, 27.

 “Agrigatkayto ditoy lubong, ngem patibkerenyo ti pakinakemyo!” Sipaprangka nga imbaga ni Jesus a maipasango dagiti adalanna kadagiti pakasuotan, kas iti kinaawan hustisia ken pannakaidadanes. (Mateo 24:9; 2 Timoteo 3:12) Ngem masapul a ‘patibkerenda ti pakinakemda.’—Juan 16:33.

 “Naparmekko ti lubong.” Ti sao a “lubong” ditoy ket tumukoy iti dakes a tattao a saan nga an-anamongan ti Dios. * Ibaga ti 1 Juan 5:19: “Ti intero a lubong ket adda iti pannakabalin daydiay managdakdakes,” wenno ni Satanas. Isu a ti panagpampanunot wenno ar-aramid dagiti tattao iti daytoy a “lubong” ket maikontra iti kayat ti Dios.—1 Juan 2:15-17.

 Pinadas ni Satanas ken ti lubong a konkontrolenna a pasardengen ni Jesus a mangaramid iti pagayatan ti Dios, kas iti panangisurona iti sabsabali maipapan iti Dios ken ti panangisakripisiona iti perpekto a biagna kas subbot. (Mateo 20:28; Lucas 4:13; Juan 18:37) Ngem saan nga impalubos ni Jesus nga impluensiaan ti lubong ti panagpampanunotna ken dadaelen ti lubong ti relasionna iti Dios. Nagtalinaed a matalek agingga ken patay. Isu a naibaga ni Jesus a naparmekna ti lubong ken saan isuna a ‘nakontrol’ ni Satanas nga “agturay iti lubong.”—Juan 14:30.

 Inusar ni Jesus ti bukodna nga ulidan tapno ipakitana kadagiti pasurotna a kayada met ti agtalinaed a matalek iti Dios uray masubokda. Kasla ibagbaga ni Jesus: “No kinayak a parmeken ti lubong, kayayo met.”

Konteksto ti Juan 16:33

 Imbaga ni Jesus dagitoy a sasao iti rabii sakbay ti ipapatayna. Ammona a dandanin matay, isu nga inusarna dayta a tiempo tapno bagbagaanna dagiti matalek nga apostolna. Ken nangibaga pay kadagiti impormasion a pagpanunotanda: Saandanton a makita isuna, maidadanesda, ken mapapatayda. (Juan 15:20; 16:2, 10) Gapu ta mabalin a mapabutngan dagiti apostolna, pinaregta ken pinabilegna ida kadagiti maudi a sasaona iti Juan 16:33.

 Mapabileg met ita dagiti pasurot ni Jesus kadagiti sasao ken ulidanna. Makapagtalinaed a matalek ti amin a Kristiano uray adu ti pakarigatanda.

^ Ti Griego a sasao a naipatarus kas “babaen kaniak” ket maipatarus met kas “maikaykaysa kaniak.” Mabalin a kaipapananna a maaddaan iti talna dagiti adalan ni Jesus no agtalinaedda a naikaykaysa kenkuana.

^ Kasta met laeng ti kaipapanan ti “lubong” a nausar iti Juan 15:19 ken 2 Pedro 2:5.