Mapan iti linaonna

PANNAKAILAWLAWAG DAGITI BERSIKULO ITI BIBLIA

Genesis 1:1—“Idi Un-Unana, Pinarsua ti Dios ti Langit ken ti Daga”

 “Idi un-unana, pinarsua ti Dios ti langit ken ti daga.”—Genesis 1:1, Baro a Lubong a Patarus.

 “Idi punganay ti Dios pinarsuana dagiti langlangit ken ti daga.”—Genesis 1:1, Ti Biblia.

Kaipapanan ti Genesis 1:1

 Ibaga daytoy a panglukat a sasao ti Biblia ti dua a nagpateg a kinapudno. Umuna, ti “langit ken ti daga,” wenno ti pisikal nga uniberso, ket adda nangrugianna. Maikadua, pinarsua dagita ti Dios.—Apocalipsis 4:11.

 Saan nga ibaga ti Biblia no kasano a pinarsua ti Dios ti uniberso ken no kasano kabayagnan. Ngem inlawlawagna a pinarsuana ti uniberso babaen ti kasta unay a “kinabileg ken nakaskasdaaw a pannakabalinna.”—Isaias 40:26.

 Ti sao a “pinarsua” a naipatarus manipud iti Hebreo a verbo ket agaplikar laeng kadagiti gapuanan ti Dios. a Iti Biblia, ni laeng Jehova b a Dios ti natukoy kas Namarsua.—Isaias 42:5; 45:18.

Konteksto ti Genesis 1:1

 Ti umuna a bersikulo ti libro a Genesis rugianna ti salaysay maipapan iti panamarsua iti Genesis kapitulo 1 ken 2. Manipud iti Genesis 1:1 agingga iti 2:4, nakasimsimple nga ilawlawag ti Biblia ti agsasaruno nga inaramid ti Dios idi pinarsuana ti daga ken ti amin a sibibiag a banag iti dayta a pakairamanan ti umuna a lalaki ken babai. Kalpasan daytoy, mangted ti Biblia iti mas detalyado a salaysay maipapan ti pannakaparsua ti lalaki ken babai.—Genesis 2:7-25.

 Isalaysay ti Genesis a nagparsua ti Dios iti uneg ti innem nga “aldaw.” Saan a literal nga aldaw dagitoy nga addaan iti 24 nga oras, no di ket periodo ti tiempo a saan nga espesipiko ti kapautna. Ti ngarud sao nga “aldaw” ket agaplikar kadagiti periodo ti tiempo a saan nga eksakto a 24 nga oras. Naipakita dayta iti Genesis 2:4, a nangusar iti “aldaw” a ti kaipapananna ket kapadpada ti sao a “tiempo.” Ginupgopna ti intero nga innem nga aldaw a panagparsua ti Dios kas napasamak iti maysa laeng nga “aldaw.”

Di Umiso a Kapanunotan Maipapan iti Genesis 1:1

 Di Umiso: Pinarsua ti Dios ti pisikal nga uniberso sumagmamano a ribu a tawen laeng ti napalabas.

 Umiso: Saan nga ibaga ti Biblia no kaano a pinarsua ti Dios ti uniberso. Ti Genesis 1:1 ket saan a maikontra iti ibagbaga dagiti sientista ita a binilion a tawenen ti kabayag ti uniberso. c

 Di Umiso: Ipasimudaag ti Genesis 1:1 a ti Dios ket Trinidad gapu ta pang-adu a porma ti nausar a Hebreo a sao para iti “Dios” iti daytoy a bersikulo.

 Umiso: Ti titulo a “Dios” ket naipatarus manipud iti Hebreo a sao nga ’Elo·himʹ, a pang-adu a porma a mangipakita iti kinatan-ok wenno kinadayag, saan ket a kaadu ti bilang ti tao. Bigbigen ti New Catholic Encyclopedia a ti pang-adu nga ’Elo·himʹ kas nausar iti Genesis 1:1 ket “kanayon a maitipon iti pangmaymaysa a verbo. Saan ngarud a tumukoy daytoy iti bilang no di ket iti pang-adu a porma para iti kinatan-ok.”—Second Edition, Volume 6, panid 272.

Basaen ti Genesis kapitulo 1 ken dagiti footnote ken cross-reference.

a Mainaig iti daytoy a sao, kuna ti HCSB Study Bible: “Ti aktibo a porma ti Hebreo a verbo a bara’, a kaipapananna ti ‘agparsua,’ ket saan a pulos tumukoy iti aramid ti tao. Tumukoy laeng ngarud ti bara’ iti aramid ti Dios.”—Panid 7.

b Jehova ti personal a nagan ti Dios.—Salmo 83:18.

c Mainaig iti periodo ti tiempo a tuktukoyen ti Hebreo a termino a naipatarus kas “idi un-unana,” kuna ti The Expositor’s Bible Commentary: “Saan nga espesipiko a tukoyen ti termino ti kaatiddog wenno kapaut dayta a periodo.”—Revised Edition, Volume I, panid 51.