Mapan iti linaonna

Dagiti Cookies ken Umasping a Teknolohia a Nausar iti TV.JW.ORG

Dagiti Cookies ken Umasping a Teknolohia a Nausar iti TV.JW.ORG

Adda nagduduma a klase ti cookies a maus-usar iti nadumaduma a pamay-an ken kaaduanna a mangpasayaat iti panangusarmo iti website. Dagitoy ti pagarigan ti panangusarmi kadagiti cookies ken umasping a teknolohia.

Nagan ti Cookie(s)

Panggep

Kapaut *

Klase

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Nausar a mangkolekta iti impormasion no kasano nga us-usaren ti maysa a tao daytoy a site. Mausar daytoy nga impormasion tapno maurnong dagiti report ken mapasayaat ti site. Maurnong ti impormasion iti pribado a porma, ken ramanenna ti klase ti browser ken gadyet nga us-usaren ti maysa a tao, no sadino ti ayanna a naglukat, no namin-anona a linuktan ti site wenno inusar ti maysa a feature, ken no kasano kapaut ti panangusarna kadagiti espesipiko a feature daytoy a site.

Saan a masinunuo (local storage)

Analitiko

LANGUAGE

Automatiko nga iturongna ti maysa a tao iti lengguahe ti site a naudi a pinilina iti https://tv.jw.org/

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

FAVORITE_CHANNEL

Automatiko a mai-play ti maysa a tao ti paboritona a channel no pilienna ti opsion nga “Streaming”.

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

LAST_STREAMING_CHANNEL

Mausar a kagiddan ti FAVORITE_CHANNEL. Makasubli ti maysa a tao iti naudi a channel a binuyana no ti pinilina a paborito a channel ket ti ‘naudi a binuya’.

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

MEDIA:${mediaID}

Maituloy ti maysa a tao a denggen ti audio program wenno buyaen ti video program iti paset a nagsardenganna.

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

PREFERRED_RESOLUTION

Automatiko a mabuya ti maysa a tao ti linaon ti video iti kayatna a resolution.

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

SUBTITLES

Automatiko a mapili ti maysa a tao no pagparangenna wenno saan dagiti subtitle ti video.

Saan a masinunuo (local storage)

Panagandarna

Kitaem met ti Dagiti Cookies ken Umasping a Teknolohia nga Us-usaren ti Sumagmamano a Website-mi.

^ par. 6 No naibaga a ti kapautna ket “Saan a masinunuo (local storage)”, kayatna a sawen a naidulin ti data iti storage engine ti browser, saan a kas cookie. Saan a masinunuo ti pannakaidulin dagiti data malaksid no dalusan ti maysa a tao ti storage iti browser-na.