Mapan iti linaonna

Pakausaran Dagiti Personal nga Impormasion

Pakausaran Dagiti Personal nga Impormasion

Malaksid kadagiti sangalubongan a pagannurotanmi, ti panangusar iti personal nga impormasion ti maysa nga agibumbunannag iti maysa a pagilian ket saklawen met dagiti pagannurotan nga adda iti page a Pakausaran Dagiti Personal nga Impormasion para iti dayta a pagilian. Para iti ad-adu pay nga impormasion, mangpilika iti maysa a pagilian iti listaan iti baba.