Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Nasubok ti Kaipaspasdek a Kongregasion Kristiano

Nasubok ti Kaipaspasdek a Kongregasion Kristiano

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | ARAMID 6-8

Nasubok ti Kaipaspasdek a Kongregasion Kristiano

6:1-7; 7:58–8:1

Dagiti kababautisar a balo a Griego ti pagsasaona a napapaut a nagyan iti Jerusalem ket biktima ti panangidumduma. Naitibkolda kadi iti dayta a kinaawan hustisia, wenno siaanus nga inurayda ti panangilinteg ni Jehova iti bambanag?

Kalpasan a naubor ni Esteban ken kimmaro ti pannakaidadanes, dagiti Kristiano iti Jerusalem ket nagkamang iti nadumaduma a lugar iti Judea ken Samaria. Bimmaaw kadi ti regtada iti ministerio?

Iti tulong ni Jehova, nagtalinaed a natibker ken narang-ay ti kaipaspasdek a kongregasion Kristiano.​—Ara 6:7; 8:4.

ISALUDSODMO ITI BAGIM, ‘Kasano ti panangsangok kadagiti pakasuotan?’