Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | ARAMID 4-5

Dida Nagsardeng a Nagsao a Situtured Maipapan iti Sao ti Dios

Dida Nagsardeng a Nagsao a Situtured Maipapan iti Sao ti Dios

4:5-13, 18-20, 23-31

Ania ti nakatulong kadagiti apostol nga agbalin a kualipikado a mannursuro? Apay a nakapagsaoda a sikokompiansa ken situtured? “Nakikuykuyogda idi ken Jesus,” ti Naindaklan a Mannursuro, ken nakasursuroda kenkuana. (Ara 4:13) Ania ti sumagmamano a masursurotayo ken Jesus tapno agbalintayo nga epektibo a mannursuro?

Pagparisen dagiti teksto ken dagiti maitutop a leksion.