Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | JEREMIAS 39-43

Supapakan ni Jehova ti Maysa a Tao Sigun Kadagiti Aramidna

Supapakan ni Jehova ti Maysa a Tao Sigun Kadagiti Aramidna

Sinukir ni Zedekias ti bilin ni Jehova a sumuko iti Babilonia

39:4-7

  • Napapatay dagiti annak ni Zedekias iti sanguananna. Kalpasanna, binulsekda, pinarautanda kadagiti gambang a grilios, ken imbaludda idiay Babilonia agingga a natay

Impakita ni Ebed-melec ti panagtalek ken Jehova ken pannakaseknan ken Jeremias a propeta ti Dios

39:15-18

  • Inkari ni Jehova a protektaranna ni Ebed-melec bayat ti pannakadadael ti Juda

Adu a tawen a situtured a nangasaba ni Jeremias sakbay a nadadael ti Jerusalem

40:1-6

  • Prinotektaran ni Jehova ni Jeremias bayat ti pannakalakub ti Jerusalem ken inyurnos ti Dios ti panangwayawaya kenkuana dagiti taga-Babilonia