Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mayo 2-8

JOB 38-42

Mayo 2-8
 • Kanta 63 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Makaay-ayo ken Jehova ti Panangikararag iti Sabsabali”: (10 min.)

  • Job 42:7, 8—Kinalikaguman ni Jehova nga ikararagan ni Job da Elifaz, Bildad, ken Zofar (w13 6/15 21 ¶17; w98 5/1 30 ¶3-6)

  • Job 42:10—Impaayan manen ni Jehova iti nasayaat a salun-at ni Job kalpasan nga inkararaganna ida (w98 5/1 31 ¶3)

  • Job 42:10-17—Adu a bendision ti impaay ni Jehova ken ni Job gapu iti pammati ken panagibturna (w94 11/15 20 ¶19-20)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Job 38:4-7—Siasino dagiti “bituen ti agsapa,” ken ania ti ammotayo maipapan kadakuada? (bh 97 ¶3)

  • Job 42:3-5—Kasanotayo a makita ti Dios a kas iti pannakakita idi ni Job? (w15 10/15 8 ¶16-17)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Job 41:1-26

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Isagana Dagiti Presentasion Ita a Bulan: (15 min.) Pagsasaritaan. Ipabuya ti video ti tunggal pagtuladan a presentasion sa pagsasaritaan dagiti napapateg a punto. Dakamaten iti apagbiit ti “Dagiti Pamay-an ti Panangusar iti JW Libraryno mapagsasaritaan ti panangusar iti mobile device. Ipalagip iti tallaong nga ireportda iti kada bulan no namin-ano a nangipabuyada iti video iti ministerio. Paregtaen dagiti agibumbunannag a mangaramidda iti bukodda a presentasion.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 60

 • Us-usarem Kadi ti JW Library?”: (15 min.) Pagsasaritaan nga umuna ti artikulo iti lima a minuto. Kalpasanna, ipabuya ken pagsasaritaan iti apagbiit ti video nga Start Using “JW Library.” Kasta met laeng ti aramiden kadagiti video a Download and Manage Publications ken Customize the Reading Experience. Paregtaen ti amin nga addaan iti mobile device nga iy-install-da ti app a JW Library ken agi-download-da kadagiti publikasion sakbay a mapagsasaritaan ti paset a “Dagiti Pamay-an ti Panangusar iti JW Librarybayat ti lawas ti Mayo 16.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) ia kap. 14 ¶14-22 ken ti repaso iti kapitulo

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 77 ken Kararag