Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Marso 28–Abril 3

JOB 11-15

Marso 28–Abril 3
 • Kanta 111 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: fg leksion 13 ¶1—Mangibati iti pagsaritaan para iti panagsarungkar. (2 min. wenno awan pay)

 • Panagsarungkar: fg leksion 13 ¶2—Mangibati iti pagsaritaan iti sumaganad a panagsarungkar. (4 min. wenno awan pay)

 • Panangyadal iti Biblia: fg leksion 13 ¶3-4 (6 min. wenno awan pay)

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 134

 • Lokal a kasapulan: (5 min.)

 • Panagungar—Nagbalin a Posible Gapu iti Subbot”: (10 min.) Pagsasaritaan. Ingudo babaen ti panangipabuya iti video a naipakita iti 2014 nga “Itultuloyyo a Sapulen nga Umuna ti Pagarian ti Dios!” a Rehional a Kombension.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: ia kap. 12 ¶1-12 (30 min.)

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 33 ken Kararag