Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pagtuladan iti Pannakisarita

Pagtuladan iti Pannakisarita

●○○ DAMO A PANNAKISARITA

Saludsod: Agbibiagtayo kadin iti maudi nga al-aldaw?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania ti mapasamak kalpasan ti maudi nga al-aldaw?

○●○ UMUNA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Ania ti mapasamak kalpasan ti maudi nga al-aldaw?

Teksto: Apo 21:3, 4

Sumaruno a Pagsaritaan: Kasanotayo a magun-odan ti masakbayan nga inkari ti Dios?

○○● MAIKADUA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Kasanotayo a magun-odan ti masakbayan nga inkari ti Dios?

Teksto: Jn 3:16

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania ti kayat a sawen ti panangipakita iti pammati?