Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Surotenyo a Naimbag ti Addang ni Kristo

Surotenyo a Naimbag ti Addang ni Kristo

Nangibati ni Jesus iti ulidan a tuladentayo, nangnangruna no masuot wenno maidadanestayo. (1Pe 2:21-23) Nupay nain-insulto ni Jesus, saan a nagibales, uray idi agsagsagaba. (Mr 15:29-32) Ania ti nakatulong kenkuana nga agibtur? Determinado ni Jesus a mangaramid iti pagayatan ni Jehova. (Jn 6:38) Impamaysana met ti panunotna iti “rag-o a naikabil iti sanguananna.”​—Heb 12:2.

Ania ti reaksiontayo no maidadanestayo gapu iti pammatitayo? Dagiti pudno a Kristiano saanda a “subadan ti dakes iti dakes.” (Ro 12:14, 17) No tuladentayo ti panangibtur ni Kristo iti rigat, maragsakantayo gapu ta maay-ayotayo ti Dios.​—Mt 5:10-12; 1Pe 4:12-14.

BUYAEN TI VIDEO A TI NAGAN NI JEHOVA TI KAPATGAN, SA SUNGBATAN DAGITI SUMAGANAD A SALUDSOD:

  • Kasano nga inusar a nainsiriban ni Sister Pötzinger * ti panawenna bayat a nakabalud?

  • Ania dagiti rigat nga inibturan da Brother ken Sister Pötzinger bayat nga addada iti nagduduma a kampo konsentrasion?

  • Ania ti nakatulong kadakuada nga agibtur?

No agsagsagabatayo, surotentayo a naimbag ti addang ni Kristo

^ par. 6 Mabalin met a Poetzinger ti ispelingna.