Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | 1 TIMOTEO 1-3

Ikagumaan ti Makiraman iti Nasayaat nga Aramid

Ikagumaan ti Makiraman iti Nasayaat nga Aramid

3:1, 13

Ti kasayaatan a panangrugi dagiti kakabsat a lallaki a rumagpat iti kalat ket bayat nga ubingda pay. Gundawayda dayta nga agpasanay ken mangipakita a kualipikadoda a maapointaran kas ministerial nga adipen inton agangay. (1Ti 3:10) Ania ti aramiden ti maysa a kabsat a lalaki tapno maikagumaanna ti rumagpat? Masapul a patanoren ken ipakitana dagitoy a kualidad:

  • Panagsakripisio.​—km 7/13 2-3 ¶2

  • Espiritualidad.​—km 7/13 3 ¶3

  • Mapagpannurayan ken matalek.​—km 7/13 3 ¶4