Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Eskediul Para iti Panagserbi a Regular Pioneer

Eskediul Para iti Panagserbi a Regular Pioneer

Ti panag-regular pioneer ket agkasapulan iti nasayaat nga eskediul. No makiramanka iti ministerio iti 18 nga oras kada lawas, mabalinmo ti agpayunir—ken adda pay tiempom nga agbakasion! No kasta ti eskediulmo, maalam latta ti orasmo uray no adda dagiti di ninamnama a pasamak, kas koma no agsakitka wenno di nasayaat ti paniempo. Makitam iti naipakuyog a tsart dagiti posible nga eskediul para kadagiti agibumbunannag a part-time wenno full-time ti trabahona wenno dagidiay nakapuy ti salun-atna. No mangaramidkayo iti sumagmamano a panagbalbaliw, nalabit maysa a miembro ti pamiliayo ti makapagpayunir mangrugi inton Septiembre. Apay a diyo pagsasaritaan daytoy iti sumaruno a panagdaydayaw ti pamiliayo?

PART-TIME TI TRABAHOK

Lunes

TRABAHO

Martes

TRABAHO

Mierkoles

TRABAHO

Huebes

6 nga oras

Biernes

6 nga oras

Sabado

4 nga oras

Domingo

2 nga oras

FULL-TIME TI TRABAHOK

Lunes

2 nga oras

Martes

2 nga oras

Mierkoles

GIMONG ITI TENGNGA TI LAWAS

Huebes

2 nga oras

Biernes

2 nga oras

Sabado

6 nga oras

Domingo

4 nga oras

NAKAPUY TI SALUN-ATKO

Lunes

INANA

Martes

3 nga oras

Mierkoles

3 nga oras

Huebes

3 nga oras

Biernes

3 nga oras

Sabado

3 nga oras

Domingo

3 nga oras