Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

No Kasano ti Mangyadal Babaen ti Broshur a Naimbag a Damag

No Kasano ti Mangyadal Babaen ti Broshur a Naimbag a Damag
  1. Basaen ti nanumeruan a saludsod tapno matulongan ti bumalay a nakapokus iti kangrunaan a punto.

  2. Basaen ti parapo iti baba ti saludsod.

  3. Basaen ti nakaitaliko a teksto ken mangusar kadagiti nataktika a saludsod tapno matulongan ti bumalay a mangkita no kasano a sungbatan dagiti teksto ti nanumeruan a saludsod.

  4. No adda pay sabali a parapo iti babaen ti saludsod, uliten ti addang 2 ken 3. No adda video iti jw.org a nainaig iti nanumeruan a saludsod, ipabuya dayta bayat ti panagsaritayo.

  5. Tapno masigurado a naawatan ti bumalay ti kangrunaan a punto, ipasungbat kenkuana dagiti nanumeruan a saludsod.