Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Enero 4-10

2 CRONICAS 29-32

Enero 4-10
 • Kanta 114 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Kasapulan ti Panagregget iti Pudno a Panagdaydayaw”: (10 min.)

  • 2Cr 29:10-17—Determinado ni Ezekias a mangisubli iti pudno a panagdaydayaw

  • 2Cr 30:5, 6, 10-12—Inawis ni Ezekias ti amin a nasayaat ti panagpuspusona tapno agdaydayaw a sangsangkamaysa

  • 2Cr 32:25, 26—Inlinteg ni Ezekias ti kinatangsitna babaen ti kinapakumbaba (w05 10/15 25 ¶20)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • 2Cr 29:11—Apay a nasayaat nga ulidan ni Ezekias iti panangikeddeng iti prioridad? (w13 11/15 17 ¶6-7)

  • 2Cr 32:7, 8—Ania ti kasayaatan a maaramidantayo tapno masaganaantayo dagiti pakarigatan iti masanguanan? (w13 11/15 20 ¶17)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: 2Cr 31:1-10 (4 min. wenno awan pay)

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Isagana Dagiti Presentasion Ita a Bulan: (15 min.) Pagsasaritaan. Ipabuya ti umuna a video a Sample Watchtower Presentation sa pagsasaritaan dagiti napapateg a punto. Ipaganetget no kasano a nangisaad ti agibumbunannag iti pundasion para iti panagsarungkar. Kasta met laeng ti aramiden iti maikadua a Sample Watchtower Presentation ken iti broshur a Naimbag a Damag. Pagsasaritaan ti “No Kasano ti Mangyadal Babaen ti Broshur a Naimbag a Damag.Paregtaen dagiti agibumbunannag a mangaramidda iti bukodda a presentasion.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 127

 • Ti Pribilehiotayo nga Agibangon ken Mangmantener Kadagiti Lugar Para iti Pudno a Panagdaydayaw”: (15 min.) Pagsasaritaan. Awisen dagidiay nakiramanen iti panagibangon iti Kingdom Hall nga isalaysayda ti nariknada a rag-o. Kauman iti apagbiit ti kabsat a mangor-organisar iti panagdalus ken panangmantener iti Kingdom Hall maipanggep kadagiti urnos ti kongregasion.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: ia kap. 6 ¶1-14 (30 min.)

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 142 ken Kararag

  Palagip: Pangngaasiyo ta patokarenyo iti maminsan ti musika ket kalpasanna, kantaen ti kongregasion ti baro a kanta.