Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Panangisaad iti Pundasion Para iti Panagsarungkar

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Panangisaad iti Pundasion Para iti Panagsarungkar

NO APAY A NAPATEG:

Kayattayo a sibugan ti bin-i ti kinapudno nga immulatayo. (1Co 3:6) No makasaraktayo iti interesado, nasayaat no mangibatitayo iti saludsod a mabalin a pagsaritaan inton agsublitayo. Iti kasta, padaanannanto ti isasarungkartayo ken nalaklakanto ti panagsaganatayo para iti panagsarungkar. Inton sumarungkartayo, mabalintayo nga ibaga a nagsublitayo tapno sungbatantayo ti saludsod nga imbatitayo iti naudi a pannakisaritatayo.

NO KASANO NGA ARAMIDEN:

  • No agsagsaganaka iti presentasionmo iti panagbalaybalay, mangisaganaka met iti saludsod a sungbatam inton agsublika. Mabalin a sungbatan dayta ti literatura nga itukonmo wenno ti maysa kadagiti publikasion nga us-usarentayo iti panangyadal a planom nga itukon inton agsublika.

  • Sakbay nga agpakadaka iti nasarakam nga interesado, ibagam a kayatmonto manen ti makisarita kenkuana sa ibagam ti insaganam a saludsod a sungbatam inton sumaganad. No posible, alaem ti pangkontakan kenkuana.

  • No adda imbagam iti bumalay nga aldaw ken oras a panagsublim, tungpalem dayta.—Mt 5:37.