Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | 2 CRONICAS 33-36

Ipatpateg ni Jehova ti Pudno nga Agbabbabawi

Ipatpateg ni Jehova ti Pudno nga Agbabbabawi
VIEW

MANASES

Impalubos ni Jehova a tiliwen dagiti taga-Asiria sa naipan idiay Babilonia a nakagrilios

PANAGTURAYNA SAKBAY A NATILIW

 • Nagibangon kadagiti altar para kadagiti didiosen

 • Indatonna dagiti annakna kas sakripisio

 • Adu ti pinatayna nga inosente

 • Indaulona dagiti espiritistiko nga aramid iti intero a nasion

PANAGTURAYNA KALPASAN A NAWAYAWAYAAN

 • Nagpakumbaba iti kasta unay

 • Nagkararag ken Jehova; nagidaton kadagiti sakripisio

 • Inikkatna dagiti altar dagiti didiosen

 • Pinaregtana ti nasion nga agserbi ken Jehova

JOSIAS

INTERO A PANAGTURAYNA

 • Binirokna ni Jehova

 • Dinalusanna ti Juda ken Jerusalem

 • Tinarimaanna ti balay ni Jehova; nasarakanna ti libro ti Linteg