Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pagtuladan iti Pannakisarita

Pagtuladan iti Pannakisarita

●○○ DAMO A PANNAKISARITA

Saludsod: Ania ti panggep ti biag?

Teksto: Ge 1:27, 28

Sumaruno a Pagsaritaan: Apay a makapagtalektayo a tungpalen ti Dios ti panggepna?

○●○ UMUNA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Apay a makapagtalektayo a tungpalen ti Dios ti panggepna?

Teksto: Jos 21:45

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania ti kari ti Dios para iti masanguanan?

○○● MAIKADUA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Ania ti kari ti Dios para iti masanguanan?

Teksto: Apo 21:4

Sumaruno a Pagsaritaan: Kasanotayo a magun-od dagiti bendision nga inkari ti Dios?