Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

What Is True Love?

What Is True Love?

Dinisenio ni Jehova ti panagasawa kas permanente a panagtipon ti maysa a lalaki ken maysa a babai. (Ge 2:22-24) Mabalin laeng nga idiborsio ti maysa ti asawana no nakaaramid iti seksual nga immoralidad. (Mal 2:16; Mt 19:9) Kayat ni Jehova nga agbalin a naragsak ti panagasawa isu a nangipaay kadagiti prinsipio a makatulong kadagiti Kristiano tapno makapilida a naimbag iti pakiasawaanda ken agtalinaed a naragsak ti panagasawada.—Ec 5:4-6.

BUYAENYO TI VIDEO A WHAT IS TRUE LOVE?, SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  • Apay a naayat ken nainsiriban ti panangilinteg da Frank ken Bonnie iti balasangda a ni Liz?

  • Apay a kinamaag a panunoten a mabalbaliwam ti kinatao ti ar-armem wenno ti agar-arem kenka?

  • Ania ti nagsayaat nga imbalakad da Paul ken Priscilla ken ni Liz?

  • Apay a nagadu ti problema iti panagasawa da Zach ken Megan idi agangay?

  • Ania dagiti naespirituan a kalat nga agpada a kayat a gaw-aten da John ken Liz?

  • Apay a masapul nga am-ammuem ti “nalimed a kinatao ti puso” ti maysa sakbay a makiasawaka kenkuana? (1Pe 3:4)

  • Ania ti pudno nga ayat? (1Co 13:4-8)