Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Baro a Benneg Para iti Panangirugi iti Saritaan

Baro a Benneg Para iti Panangirugi iti Saritaan

Sipud Enero 2016, ti makinlikud a panid ti publiko nga edision ti Pagwanawanan ket addaan iti benneg nga “Ania ti Kuna ti Biblia?” Nadisenio daytoy a baro a benneg a tumulong kadatayo a mangirugi iti saritaan mainaig kadagiti topiko iti Biblia. Ti pormat daytoy ket kapada dagiti tract-tayo. Addaan daytoy iti saludsod a mangala iti kapanunotan a sarunuen ti sungbat ti Biblia, agraman dagiti kanayonan a punto a mapagsasaritaan.

Ti nasayaat a panagsasarita mainaig kadagiti topiko iti Kasuratan ket masansan nga agresulta iti panangyadal iti Biblia. Usarenyo daytoy a baro a benneg a tumulong iti ad-adu pay a tattao a mangpennek iti naespirituan a bisinda.—Mt 5:6.

NO KASANO NGA USAREN:

  1. Saludsoden ti opinion ti bumalay iti maysa kadagiti saludsod

  2. Dumngeg ken agyaman iti sungbatna

  3. Basaen ti teksto nga adda iti “Ti Kuna ti Biblia,” sa damagen no ania ti makunana iti teksto. No isu ket nawaya, itultuloy ti saritaan, nga usaren ti punto nga adda iti “Ania Pay ti Maammuantayo iti Biblia?”

  4. Itukon ti magasin

  5. Iyurnos ti panagsarungkar tapno pagsaritaan ti maikadua a saludsod