Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Naparsua Kadi ti Biag?

Introduksion iti Naparsua Kadi ti Biag?

Makatulong ngata a maammuantayo no kasano a nangrugi ti biag tapno maawatantayo no apay nga addatayo ditoy lubong? Mabuya ditoy a video ti introduksion para iti broshur a Naparsua Kadi ti Biag?