Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Amos

Introduksion iti Amos

Buyaem ti pakabuklan ti Amos, maysa a padto a mangpakdaar maipapan iti materialismo ken mangipakpakauna iti pannakaipasdek ti Mesianiko a Pagarian.