Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Mateo

Introduksion iti Mateo

Ammuen dagiti kangrunaan nga impormasion maipapan iti libro ti Biblia a Mateo, ti umuna kadagiti uppat nga Ebanghelio.