Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Introduksion iti Genesis

Introduksion iti Genesis

Kitaem no kasano a ti Genesis siuumiso nga inrekordna ti pakasaritaan dagiti immuna a tattao, insaganana ti tema ti intero a Biblia, ken impakpakaunana ti panagpatingga ti amin a panagsagaba.